Pamahalaan pagdating ng mga amerikano is consolidating loans a good idea

Posted by / 28-Jun-2017 06:36

Noong 1934, isang bagong misyon (ang Misyong Qu Aqu Al, binubuo nina Quezon, Benigno Aquino Sr., at Rafael Alunan) ang nakipagnegosasyon para sa Tydings-Mc Duffie o Philippine Independence Act, na nagtakda ng sampung taong panahon ng transisyon na kikilalaning Komonwelt ng Pilipinas, na susundan ng pagkilala ng Estados Unidos sa kasarinlan ng Pilipinas.

Nagtakda ang Tydings-Mc Duffie Act ng mga parametro para sa panahon ng paghahanda.

Pinagtibay ito noong Marso 25, 1935, at kasunod din itong niratipika ng mamamayang Filipino sa isang plebisito noong Mayo 14, 1935.

Maliban sa ratipikasyon ng Pangulo ng Estados Unidos ng burador ng konstitusyon para sa Komonwelt ng Pilipinas, nagreserba rin ang pamahalaan ng Estados Unidos ng ilang mga kapangyarihan para sa kanila: Ang mga batas para sa salapi, pagbabarya, pag-aangkat, pag-eeksport, at imigrasyon ay mangangailangan ng pag-aproba ng Pangulo ng Estados Unidos.

Pagkatapos noon, unti-unti na ang paglawak ng representasyon sa pambansang lehislatura, simula sa Kapulungan ng Pilipinas (o Lower House) noong 1907.

Noon lamang naipasa ang Batas Jones ng 1916 nabuo ang pangako ng kasarinlan–sa oras na handa ang mga Filipinong pamahalaan ang sarili.

Naging daan ang Batas Jones sa paglikha ng lehislaturang kinabibilangan ng pawang mga Filipino, at binubuo ng Senado ng Pilipinas at Kamara de Representantes (House of Representatives).

Gayumpaman, ang posisyon ng Punong Tagapagpaganap–ang Gobernador-Heneral–at ang itinuturing na pinakamahalagang posisyon sa gabinete–Pampublikong Pagtuturo (ang ninuno ng Kagawaran ng Edukasyon)–ay nakalaan lamang para sa mga Amerikanong opisyal na itinatalaga ng Pangulo ng Estados Unidos.

Sa lahat na ng ibang aspekto, nagsasarili na sa pamamahala ang Pilipinas.

Read in English Noong ika-15 ng Nobyembre 1935, isinagawa ng mga Filipino ang isa sa mga huling hakbang tungo sa kalayaan sa pagpapasinaya ng Komonwelt ng Pilipinas.

Dalawang buwan bago nito, noong Setyembre 16, isang milyong Filipino ang dumagsa sa nga botohan para ihalal ang kanilang dalawang pinakamataas na opisyal–ang Pangulo at Pangalawang Pangulo.

Maaari ding makialam sa mga proseso ng Komonwelt ng Pilipinas ang Estados Unidos sa pamamagitan ng Proklamasyon ng Pangulo ng Estados Unidos.

Lahat din ng mga pasya ng korte ng Pilipinas ay maaaring desisyunang muli ng Korte Suprema ng Estados Unidos.

pamahalaan pagdating ng mga amerikano-84pamahalaan pagdating ng mga amerikano-18pamahalaan pagdating ng mga amerikano-30

Kalahati ng Korte Suprema ay nakalaan din para sa mga Amerikano.

One thought on “pamahalaan pagdating ng mga amerikano”